Joomlista

Podmínky registrace

I.Úvodní ustanovení

• 1.1
David Grus – Grapharts, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Žamberk: č. j. 0605056/4500/CERM-35 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech grapharts.cz, graph.cz, joomlista.cz, talentum.cz, fighterspoint.com

• 1.2
Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Poskytovatele.

• 1.3
Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

II.Definice použitých pojmů

• 2.1
Poskytovatelem je David Grus – Grapharts, U Koupaliště 139, Jablonné nad Orlicí, 561 64, IČ 740 08 668, DIČ CZ8504182390, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského úřadu Žamberk: č. j. 0605056/4500/CERM-352.2
Servery Poskytovatele jsou webové servery grapharts.cz, graph.cz, joomlista.cz, talentum.cz, fighterspoint.com

• 2.3
Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Poskytovatele, která využívá Služeb Poskytovatele.

• 2.4
Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Poskytovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.

• 2.5
Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

• 2.6
Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.


III.Registrace Uživatele

• 3.1
Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.

• 3.2
Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serverech. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami.

• 3.3
Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje označené jako „povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci ukončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.

• 3.4
Uživatel, který se na Serverech Poskytovatele zaregistroval před nabytím účinnosti těchto Podmínek, a i po nabytí účinnosti těchto Podmínek užívá Služby, se stává bez dalšího Uživatelem těchto Podmínek.

• 3.5
Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas s těmito Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.

• 3.6
Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.
IV.Práva a povinnosti

• 4.1
Uživatel prohlašuje, že:
- je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
- nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
- se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
- veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,
- používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů,
- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,
- je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
- zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a tyto informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

• 4.2
Poskytovatel je oprávněn:
- ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,
- odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,
- zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.

• 4.3
Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně s výjimkou doplňkových služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou službou je nadstandardní Služba, která není součástí Služeb, poskytovaných Poskytovatelem na základě Registrace (dále jen „Doplňková služba“). Užívání Doplňkových služeb upravují zvláštní smluvní podmínky.

• 4.4
Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele.

• 4.5
Uživatel zejména nesmí:
- užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,
- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele
- modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
- komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele
- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.

• 4.6
Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména:
- porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,
- obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
- podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
- podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
- podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,
- obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
- zobrazuje týrání zvířete,
- umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
- obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
- vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,
- propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.

• 4.7
Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na jakýkoli ze Serverů Poskytovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 4.6. těchto podmínek a že umožňuje Poskytovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. 4.8. těchto podmínek.

• 4.8
Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Poskytovateli momentem uploadu svého obsahu na jakýkoliv ze Serverů Poskytovatele oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně neomezeným způsobem. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora.

• 4.9
Zvláštní smluvní podmínky Poskytovatele mohou stanovit, zda a za jakých podmínek je možné užít obsah Serverů Poskytovatele, nebo jejich jednotlivých komponent (např. návodů, obrázků, atd.) na webových stránkách třetích osob nebo samotných Uživatelů. Neobsahují-li zvláštní smluvní podmínky takovou úpravu, je výše uvedené užití obsahu Serverů mimo jejich rámec zakázáno. Porušení tohoto zákazu Uživatelem může mít za následek zrušení Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele.

• 4.10
Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. 4.2 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.5 a 4.6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

• 4.11
Pokud není Uživatelský účet užíván Uživatelem déle než 12 měsíců, je Poskytovatel oprávněn takový účet bez předchozího informování Uživatele zrušit.

• 4.12
Poskytovatel zásadně neodpovídá (v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah vložený na jeho Servery Uživatelem.

• 4.13
Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.

• 4.14
Poskytovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost Služeb.

• 4.15
Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na Serverech Poskytovatele si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.


V.Ochrana osobních údajů

• 5.1
Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nevyžaduje a ani nebude vyžadovat po Uživatelích citlivé osobní údaje.

• 5.2
Poskytovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od Uživatelů zpracovávat, prezentovat, sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

• 5.3
Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré Uživateli zadané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

• 5.4
Uskutečněním registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, přijmení, adresa, emailová adresa, datum narození, pohlaví a rodinný stav, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb a dále za účelem marketingových aktivit Poskytovatele dle ust. VI. těchto Podmínek, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem po dobu přiměřenou k naplnění účelu jejich zpracování. Uživatel má právo k jejich přístupu a je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu Poskytovatele.


VI.Obchodní sdělení

• 6.1
Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
VII.Závěrečná ustanovení

• 7.1
Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

• 7.2
Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb Uživatelem i po datu určeném Poskytovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Poskytovatele.

• 7.3
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

• 7.4
Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 18.4. 2013